ระบบบริหารคดี Cloudora Justice™ ช่วยอะไรได้บ้าง

ะบบควบคุมและบริหารงานคดี – Cloudora Justice™  คือ ระบบงานที่ช่วยงานการติดตามหนี้  การฟ้องร้องดำเนินคดี และการบังคับคดี    ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลคดีเป็นเรื่องง่าย   ช่วยสร้างคำฟ้อง  ติดตามสถานะการดำเนินคดี  ติดตามงานในขั้นตอนต่างๆ การเก็บเอกสาร  การนัดหมาย งานการเงิน และ อื่นๆ

คำนวณหนี้,สร้างคำฟ้องและเอกสารแนบ

คำนวณหนี้ตามสัญญาและสร้างคำฟ้องอัตโนมัติ

คำนวณหนี้ตามสัญญา  กำหนดความรับผิดแต่ละจำเลย, กำหนดปีที่คำนวณ, กำหนดเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น

กำหนด Template การคำนวณและรายงานผลการคำนวณได้เเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโนติสอัตโนมัต  แก้ไขและเพิ่มเติมแบบโนติสแยกตามประเภทคดีได้ไม่จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สร้างคำฟ้องและเปลียน template คำฟ้องสำหรับคดีชุด หรือ แต่ละคดีได้

กรณีคดีชุดกำหนด template แต่ละโพรไฟล์คดีได้เอง

template คำฟ้อง อยู่ในรูปของ MS Word รองรัย Mail Merge

รองรับ mail merge แก้ไขข้อมูลที่เป็นตราประทับตามเงื่อนไขแต่ละศาลได้

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเอกสารแนบคำฟ้อง

กำหนดเอกสารและลำดับที่ประกอบคดี

เอกสารที่ใช้ซ้ำๆ กัน เช่น หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือแต่งทนาย หรือ บัญชีพยาน เป็นต้น   ไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้ไว้ เอกสารเหล่านั้นจะไปปรากฎในแต่ละคดีโดยอัตโนมัติ

สามารถพิมพ์เอกสารแนบแต่ละคดีโดยจัดเรียงเอกสารตามที่กำหนด  ลดงานก๊อปปี้และงานจัดเรียงเอกสารแนบ   ลดข้อผิดพลาด

สั่งพิมพ์คำฟ้องพร้อมเอกสารแนบเป็นชุดได้ตามจำนวนสำเนาที่ต้องการ

 


เก็บแฟ้มภาพเอกสารประกอบคดีในแต่ละขั้นตอนคดีไม่จำกัด(Enterprise)  โดยลากวางหรืออัพโหลดจากที่ใดๆ  ก็ได้

ด้วบเครื่องสแกนหรือสมาร์ทโฟน

 

 

 

 

เรียกดูหรือสั่งพิมพ์คำฟ้องพร้อมเอกสารแนบในขณะบันทึกหรือตรวจสอบข้อมูลคดี  เมื่อใดที่ใหนด้วยเครื่องคอมพ์หรือสมาร์ทโหน

 

 

 

 

 

 

 


 

ปฎิทินงานและการนัดหมาย

แสดงเหตุการ์หรือวันที่ของคดีใดๆ หรือทั้งหมด

ช่วยให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์และการนัดหมายงานคดีทั้งหมด  เหตุการณ์หรือวันที่ของคดีนั้นๆ  ดูเฉพาะคดีหรือดูคดีที่เลือกได้

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างการนัดหมายและการแจ้งเตือน

กำหนดเวลา,สถานที,ผู้เกี่ยวข้องได้ไม่จำกัด เลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องรายใดด้วยหรือไม่

การแจ้งแเตือนได้หลายแบบ เช่น เตือนในโปรแกรม,  เตือนผ่านเมลล์  และกำหนดเวลาล่วงหน้าได้

 

 

 

 

 

 


บันทึกและติดตามสถานะคดี


บันทึกข้อมูลคดีและสถานะการดำเนินคดี

ได้แก่ลูกหนี้, วันรับเรื่อง. วันฟ้อง, คดีดำหรือคดีแดง เป็นต้น

แสดงทุนทรัพย์ , สัญญาหรือบัญชีที่เกียวของกับคดี

แสดงขั้นตอนงานคดี วันที่หรือเหตุการณ์ของคดีตั้งแต่ต้นจนจบ  สถานะของคดี

เอกสารประกอบคดีทั้งหมด ผลคำพิพากษา หน่วยงานที่เกียวข้อง

 

 

แสดงขั้นตอนคดีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมสถานะคดี, ความคืบหน้าแต่ละคดีหรือวันที่เสร็จแต่ละขั้นตอน

แยกหมวดหมู่และขั้นตอนคดี  ช่วยให้เห็นภาพรวม  เหตุการณ์ที่เกิดแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ทำและจะต้องอะไรต่อไป

แสดงความคืบหน้าของงาน,เกี่ยวข้องกับจำเลยใดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  เช่น ใบเสร็จและจำเนวนเงินการขายทอดตลาด  เป็นต้น

 

 

 


แสดงรายละเอียดยอดหนี้ และข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดยอดเงิน ได้แก่ เงินต้น , ดอกเบี้ย,เบี้ยปรับหรืออื่นๆ ตามที่กำหนดเอง  แสดงกลุ่มคดี, ฐานความผิด และ อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แสดงข้อมูลที่จำเป็นก่อน และเรียกดูส่วนที่ซ่อนไว้ทีหลังได้ ฃ่วยให้เน้นการดูข้อมูลที่จำเป็นก่อน ไม่มีข้อมูลที่ยังไม่สนใจรกกหน้าจอจนเกินไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานข้อมูลคดีในรูปของ Excel หรือ PDF 

กำหนดขอบเขตข้อมูลได้หลากหลาย  สามารถนำข้อมูลเอ๊กเซลไปทำงานต่อได้

รองรับการค้นแบบฟูลเท็กเสิร์จ ( Full Text Search )  ช่วยทั้งการค้นและกรองข้อมูลได้หลากหลายเงื่อนไข,มีความ ยืดหยุ่น,สะดวกและรวดเร็ว

 

 


 

เขตอำนาจศาลและเขตรับผิดชอบของทนาย

คำนวณหาศาลที่จะฟ้องพร้อมค่านำหมาย

เขตอำนาจศาลและค่านำหมายมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

การจ่ายคดีให้ สนง.ทนายตามเขตที่รับผิดชอบ  

โดยคำนวณจากที่อยู่ของจำเลยที่  1 และพื้นที่ที่กำหนดให้สำหรับแต่ละ สนง.ทนาย

 

 

 

 


งานเอกสารและแฟ้มภาพ ( Document and Image File )

บันทึกข้อมูลเอกสาร  กำหนดที่เก็บ  การยืม  การรับหรือส่งเอกสาร

เก็บไฟล์ภาพได้หลายไฟล์ ไฟล์ละหลายหน้า ไม่จำกัด(Enterprise)  และเก็บได้หลายชนิดเอกสาร เช่น PDF, TIFF, หรือ MS Word เป็นต้น

สามารถอัพโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน หรืออัพโหลดด้วยสมาร์ทโฟน    และเรียกดูไฟล์ภาพแบบออนไลน์

 

 


รายงาน,การนำเข้าและส่งออกข้อมูล

สามารถนำข้อมูลคดีเข้าระบบโดยอัตโนมัติจากไฟล์เอ๊กเซล

ระบบรองร้บแฟ้มเอ็กเซลสำหรับการจ่ายงานคดี กยศ. และฟอร์แมทไฟล์เอ็กเซลสำหรับคดีชุดที่จ่ายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินหลายแห่ง

หากต้องการให้การนำเข้ารองรับฟอแมทที่ต้องการ สามารถปรับให้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายงานทุกชนิดอยู่ในรูปเอ๊กเซล

สามารถนำไปพิมพ์ในรูปแบบฟอร์แมทอื่น ได้แก่ PDF หรือ MS Word เป็นต้น  และสามารถนำข้อมูลไปทำงานต่อได้ เพิ่มความยืดหยุ่นและสะดวกในการทำงาน

มีรายงานรูปแบบที่กำหนดโดย กยศ. , ธนาคารหรือสถาบันการเงิน  เช่น รายงานสถานะคดีเพื่อขอเบิกงวดงาน ของ กยศ. เป็นต้น

ฟรี สำหรับการเพิ่มหรือปรับเปลียนรายงาน,การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล   กรณีข้อมูลมีอยู่แล้วในระบบ

 

 

 

 

 


 

รายงานโดยกรอกข้อมูลใส่ไฟล์เอ๊กเซลที่กำหนด

รายงานชนิดนี้ สนง.ทนายต้องกรอกข้อมูลในไฟล์เอ็กเซลที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมาให้ใส่ข้อมูลตามช่องและรูปแบบที่กำหนด   แต่ละครั้งไฟล์เอ๊กเซลนี้จะมีข้อมูลไม่เหมือนกัน

ระบบช่วยท่านได้โดยนำเข้าไฟล์เอ๊กเซลนั้นๆ  ระบบจะทำการกรอกข้อมูลให้เองและส่งกลับออกมาในรูปไฟล์เอ๊กเซลที่พร้อมนำส่งได้เลย โดยพนักงานไม่ต้องกรอกเอง  เพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาด

รายงานชนิดนี้ได้แก่  รายงานคดีที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีแพ่งที่ผู้ว่าจ้างจะส่งไฟล์เอ๊กเซลมาให้กรอกและสนง.ต้องนำส่งทุกเดือน

 


 

การจ่ายคดี

เลือกคดีเพื่อจ่าย สนง.ทนาย โดยเลือกคดีโดยตรงหรือตามเงื่อนๆไขต่างๆ

เหมาะกับองค์กรที่จ่ายคดีจำนวนมากให้ สนง.ทนายหลายแห่ง

การจ่ายสามารถจ่ายไปยัง สนง.ทนายโดยตรง หรือ กำหนดตามพื้นที่หรือจำนวนคดีที่ยอมให้

รายงานผลการจ่ายคดีในรูปแบบไฟล์เอ๊กเซล

 


งานการเงิน

รองรับงานการเงินทั้งด้านรายได้ ได้แก่ การออกใบเสนอราคา , ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และ การควบคุมเช็ครับจ่าย

ด้านรายจ่าย ได้แก่ การรับวางบิล, การตั้งค้างจ่ายและการชำระ

ควบคุมเช็ครับจ่าย , การเบิกเงินล่วงหน้า

 

กรณีจ่ายงานให้ สนง.ทนาย สามารถให้ทนายขอเบิกด้วยการบันทึกใบแจ้งหนี้แบบออนไลน์ และ ผู้ว่าจ้างเพียงทำการอนุมัติและทำจ่ายผ่านระบบได้ทันที  ทำให้ประหยัดเวลา ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม

 


ฟอร์ม เลือกพิมพ์ได้ทั้งต้นฉบับและสำเนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระบบควบคุมและบริหารงานคดี – Cloudora Justice™  –  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของระบบงานการดำเนินคดี บังคับคดีและการติดตามหนี้

Cloudora Justice™-การเงินและบัญชี

Cloudora Justice™-การบริหารผู้ติดต่อ (Contact Management)

สินค้าและบริการ

Top